Am Fìor Sgeulachd mun Nighean Bàn : Ariel Killick

Gàidhlig P1/2 + Sgoil Araich

A bheil thu ag iarraidh am fìor sgeulachd mun Nighean Bhàin no Goldilocks is na Trì Mhathan a fhaighinn amach? Dè idir Mathan a thachair don Nighean Purpaidh air nach eilear cho eòlach, is car son nach cluinnear mu bhràithrean is pheathraichean eile na Nighinn Bhàin a bha còmhla rithe air an turas sin gu Taigh nam Mathan? Faigh amach is tlachd cuideachd às innse nua-aimsireil air an sgeulachd traidiseanta seo is a’ chlann a’ dol ar dhàna-thuras spòrsail a’ cluich ri faclan sìmplidh Gàidhlig ann an co-theagsa sgeulachd air a bheil iad eòlach. Bùth-obrach sprogail, loma-làn plòighe is spòrsa, a tha air a’ dhealbhachadh gu sònraichte gus am bithidh a’ chothrom as motha aig a’ chlann pàirt a ghabhail, agus cùisean a’ gabhail a-steach foghlam gnìomhach faclan Gàidhlig tron dràma & samhla-sùla.

Do you want to find out the real story of Goldilocks and the Three Bears? Whatever happened to the lesser-known Purplilocks, and why don’t we hear about Goldilock’s other brothers and sisters who joined her on that fateful trip to the Bears’ House? Enjoy a modern Gaelic take on this traditional story, as children embark on a fun, rambunctious adventure exploring and engaging with Gaelic vocabulary within the context of a familiar tale.

Leverhulme Memorial school, Wed 6 Nov, 11.15am – 12.15pm

Tarbert Library, Wed 6 Nov, 2pm – 3pm

Sgoil an Taobh Siar, Thurs 7 Nov, 10am – 11pm

Tong school, Thurs 7 Nov, 1.45pm – 2.45pm

Contact our Education and Outreach team on 01851 708493 to find out more or to book.

Faclan Òga events are supported by GLAIF (Gaelic Language Act Implementation Fund) and Scottish Book Trust through Live Literature.