Tha an sgrìobhaiche-ciùil ainmeil Craig Armstrong agus an Leòdhasach Calum Màrtainn a’ tighinn còmhla a dh’obair air pròiseact a’ cruthachadh agus a’ taisbeanadh pìòs-ciùil ùr le sailm Ghàidhlig na lùib. Thèid an ceòl ùr a chluich aig tachartas aig An Lanntair san Lùnasatal 2016.