gestalt

ART, SPACE, NATURE (ASN)
Edinburgh College of Art, The University of Edinburgh
The internationally renowned programme, ASN, established in 2003, offers a framework of advanced study in the visual arts, architectural and environmental practice. Working from the axiom of ecology, that all things are interconnected, the two-year programme operates with a trans-disciplinary sensibility. Through numerous projects, in Scotland and abroad, the programme engages in complex environmental situations across a range of media. The work in this exhibition is a response to the Islands of Lewis and Harris, based on a fieldwork carried out in October 2011.

EALAN, ÀITE, NÀDAR (EÀN)

Colaiste Ealain Dhùn Èideann, Oilthigh Dhùn Èideann

‘S e cùrsa cliùiteach eadar-nàiseanta aig àrd ìre sna h-ealain lèirsinneach, ailtireachd agus an àrainneachd a th’ ann ann EÀN a chaidh a stèidheachadh ann an 2003. A’ toirt a-steach feallsanachd bho èic-eòlas – gu bheil a h-uile sgath co-cheangailte – tha an cùrsa dà-bhliadhnail seo ag obraicheadh ann an dòigh ioma-mheadhanach. Bidh an cùrsa a’ toirt sùil air iomadh suidheachadh iom-fhillte san àrainneachd ann am pròiseactan air feadh Alba agus thall thairis tro chaochladh mheadhanan. Chaidh an obair san taisbeanadh seo a chruthachadh mar thoradh air turas a Eilean Leòdhais agus Eilean na Hearadh san Dàmhair 2011.