An Lanntair Auditorium

Tha An Lanntair na deagh àite dha co-labhairtean is tachartasan de gach seòrsa. Tha sinn le seòmraichean de gach seòrsa, cumadh agus meud; le rùm ann dha co-labhairtean mòra thar grunn làithean anns an talla mhòr le 220 àite suidhe, gu coinneamhan bhòrd stiùiridh sa rùm choimhearsnachd, gu bùithtean-obrach san rùm ealain, gu aithris bàrdachd sa ghailearaidh.
Bhon a tha gach tachartasan eadar-dhealaichte, tha sinn airson is gun cuir sibh thugainn fios gus bruidhinn air na bhios a dhith oirbh an toiseachd, agus ’s urrainn dhuinn an uair sin bruidhinn air cosgaisean is eile. Gheibhear am foirm-iarrtais agus fiosrachadh air cumhaichean an seo.
Gheibhear fiosrachadh teicnigeach agus planaichean den àrd-ùrlar an seo – Technical Specification
’S iad na pàirtean den togalach air an leigeil a-mach air màl ach:
– An Talla Mòr
– An Gailearaidh
– An Cafaidh Bàr
– An Rùm Ealain
– An Rùm Coimhearsnachd

Airson barrachd fiosrachaidh, cuir fios gu dhuinn aig venue@lanntair.com