Tha talla mòr An Lanntair na sheòmar mòr cluiche a fhreagras air iomadh seòrsa tachartas, bho cho-làbhairtean gu oidhcheannan ciùil. A bharrachd air a’ phrògram de thachartasan ealain agus filmichean a bhios ann, tha an talla mòr ga leigeil a-mach air màl dha buidhnean bhon taobh a-muigh.
Gabhaidh an talla m`or dà cheud duine, is iad air an rian ann an diofar dhòighean. Gabhaidh na àitean-suidhe a thoirt às, agus tha siostam sònraichte ann a tha a’ togail nam ballachan eadar an talla mòr, am bàr agus an taigh-bìdh – a’ fàgail an togalaich na àite mòr a tha sònraichte fhèin freagarrach dha tachartasan mòra. Tha cuideachd taic theicnigeach ri fhèin bho luchd-obrach.

Airson a thoirt a-nuas, bruth an seo: Technical Specification

Airson a thoirt a-nuas, bruth an seo

Airson barrachd fiosrachaidh, cuir fios gu oriana@lanntair.com