Fèis Cheilteach Innse Gall 2017: Uilleam Caimbeul – Dalma

Diar 20 Iuchar

Tha Uilleam Caimbeul (Astrid, Open Day Rotation) a’ toirt a chiad chlàir Ghàidhlig Dalma chun an àrd-ùrlair ann an Leòdhas airson na ciad uaireach. Às dèidh dha òrain a sgrìobhadh ann an co-bhuinn ris an neach-chiùil Calum Màrtainn, dh’fhàs dàimh làidir eadar an dithis aca nan dèidh airson nan salm Gàidhlig, ceòl pop nan 60s, agus ceòl à Nashville – leis na diofar ghnèithean ciùil seo a’ nochdadh sa chonsairt seo.

Dannsa cèilidh às dèidh làimh leis a’ chòmhlan-chiùil Beinn Lee.

http://www.williecampbell.co.uk/

https://www.facebook.com/opendayrotation

https://mobile.twitter.com/opendayrotation?lang=ms