Dis 8 An t-Iuchair

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Tha ‘Trunk’ na thachartas brosnachail, innleachdach air a chruthachadh dha clann eadar sia is trì bliadhna agus na pàrantan agus luchd-cùraim aca. Bidh na seiseanan stèidhte air ciste mhòr sa bheil measgachadh thasgaidhean àraidh. Leis gach rud ga thoirt às a’ chiste, bidh fuaim ri cluinntinn bho bhroinn na ciste; leis a’ chlann a’ dol an sàs ann an turas àraid san tèid iad air turas trèana, gu là air an tràigh agus turas a choimhead ri lùths sònraichte abhainn luath mas cur iad crìoch air cuisean bho rionnagan na h-oidhche. Leanaidh na tachartasan 40 mionaid.