Sgoil Shamhraidh Thèatar

Dil 1 – Dis 6 Iuch

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Sgoil Shamhraidh Thèatar airson clann aois 8 – 13.

Bidh Tèatar Òigridh Alba a’ tighinn chun eilean as t-samhradh a-rithist gus cothroman inntinneach a thabhann do dh’òigridh.

Sa phròiseact seo a mhaireas fad seachdain, le proifeiseantaich dràma bho Tèatar Òigridh Alba, bidh cothrom aig daoine òga pìos dràma a chruthachadh agus a chluich ann am prìomh thalla An Lanntair aig an deireadh.