The Cause of Thunder

Dis 25 Gearr

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

A’ leantainn bhon The Pitiless Storm, le David Hayman, air a sgrìobhadh le Chris Dolan, stiùireadh bho David Hayman Jr

Abair gun do thachair rud àraid dhomh is mi a’ dol chun a’ bhàr… shaoil le Bob Coineagan gum fac’ e duine ga thoirt a-nuas chun nan speuran.

Tha dà bhliadhna bhon a bha an reifreann ann agus tha Bob Coineagan le buaireas na inntinn; am bu chòir dha a dhreuchd a leigeil dheth, politigs, agus dè ghabhas a dhèanamh mun bhot airson ‘No’, Brexit, Corbyn, na fògarraich… am fear a thugadh a-nuas chun nan speuran… agus an litir a fhuair e bho sheann chompanach, Ethel…

Tha e ga chur ann an sunnd airson seanchas – tha Bob na fhìor sheanchaidh – is e fad na h-ùine a’ feuchainn ri smaoineachadh air na nì e na sheann aois agus a bheil obair a bheatha dèanta? An urrainn dha gabhail ris an t-suidheachadh sa bheil e fhèin agus a dhùthaich?

.