Clas Dannsa Òigridh an t-Samhraidh

Dil 3 Iuchar – Dih 14 Iuchar

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Tha an Club Dannsa Òigridh an t-Samhraidh na chola-deug làn dannsa a tha fosgailte do dh’òigridh aois 10-18. Bidh na daoine òga a’ gabhail pàirt ann an seiseanan dannsaidh cruthachail agus ùr-nodha (Diluain gu Dihaoine 10m gu 1f) chum tachartas air àrd-ùrlar An Lanntair a bhios fosgailte do theaghlaichean, chàirdean agus don phoball. Bidh an tachartas am-bliadhna a’ coimhead ri mapaichean is tursan. Thèid an fheadhainn an sàs ann a dh’fhaicinn an taisbeanadh

Grinneas nan Eilean ach am faigh iad brosnachadh a thaobh na stoidhle dannsaidh aca tron a’ chùrsa.

Stùidio Dannsa is Fallaineachd nan Eilean