Bùithtean-obrach Dannsaidh dha clann aois 6-9

Dim 4 - 12 Iuchar

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

 

Clasaichean dannsaidh spòrsail is beòthail dha clann leis an dannsair Julia McGhee. Tha na seiseanan dannsaidh Jumpin’ and Jivin’ stèidhte air ceòl rock ‘n’ roll – pronnaidh sinn buntàta, nì sinn ‘an twist’, agus ‘rocaidh sinn timcheall a’ chleoc!’ Dannsa Cruthachail – sna clasaichean seo, bidh clann a’ cleachdadh ruitheam, a’ gluasad is iad a’ toirt seachad bheachdan tro na bodhaigean aca.