Stoiridh ‘s Drama sa Gàidhlig

Dihaoine

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

 

Gach seachdain bi stòraidh ùr ann agus bi na seisean obrach eadar-ghnìomhail le fòcas làidir air drama.

S’e Raonaid Ceannaideach a bhitheas a ghabhail na seisean obrach. Tha torr eòlas aig Raonaid air drama s’ teagaisg s’ I air M.A fhaighinn ann an Ionnsachadh agus Teagaisg na h-ealain Gàidhlig bho Conservatoire Rìoghail na h-Alba.

 

Stoiridh ‘s Dràma sa Ghàidhlig :Airson clann bho aois sgoile agus an teaghlach

Dihaoine 3-3.45f

 

 

Stoiridh ‘s Drama sa Gàidhlig : Airson clann anns a Bhun sgoil

Dihaoine 4-5pm

Aig An Lanntair (Anns an Rum Coimhearsnachd)

 

Full Circle is an exciting new project run by An Lanntair which aims to enable families to experience the arts together and to be creative.   Full Circle will reduce the barriers to participation by providing high quality, inspiring and free opportunities in An Lanntair and in community venues throughout Lewis and Harris.  The project is funded through the Aspiring Communities Fund with support from the European Social Fund.