Southern Tenant Folk Union

Dih 24 Màrt, 8f

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Còmhlan-ciùil seisear à Dùn Èideann a tha a’ cluich ceòl nan teud agus a tha air sreath chlàran de cheòl folk is roots smuaineachail, drùidheach a chur a-mach The STFU na chòmhlan-ciùil a dh’fheumas fhaicinn beò, le cluicheadairean tàlantach a’ cluich ceòl suigeartach Appalachian nan dòigh shònraichte fèin.