Scouting for Girls- Tenth Anniversary Tour

Dil 30 Damh,

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Tha Scouting for Girls a’ tighinn chun An Lanntair mar phàirt den cuairt deich bliadhna on thòisich iad, agus iad a’ comharrachadh gun do chuir iad a-mach clàr ann an 2007 a ràinig Àireamh 1 san RA.  Fhad ’s a bhios iad air a’ chuairt seinnidh an còmhlan na h-òrain air fad a tha air a’ chlàr leithid She’s So Lovely agus This Ain’t a Love Song.