Club Dràma (Dis P1-P7 & Dic S1-S6)

Term Time Only

Cuidichidh na clasaichean seo, a bhios làn spòrs, a’ chlann is na daoine òga ann a bhith a’ leasachadh sgilean ann an ullachadh agus coileanadh. Tro theirm na sgoile a-mhàin bidh iad air an cumail ann an talla agus seòmar coimhearsnachd An Lanntair.

P1 – P4: Disathairne 10.15 – 11m

P5 – 7 Disathairne 11.15m – 12f

S1 – S4: Diciadain 4 – 5f