RURA

Dih 12 Cèitean

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Rura

Às dèidh dhaibh an duais airson Còmhlan-ciùil as fheàrr aig duaisean Trads na h-Alba 2015, tha Rù-Rà le cliù mar “one of the most exciting bands on the Scottish folk scene”. Tha an cluich cumhachdach agus na h-òrain iongantach aca air nochdadh air an àrd-ùrlar aig fèisean-ciùil air feadh an t-saoghail – aig fèisean ann an Cambridge, Tønder, Winnipeg, HebCelt agus Sealtainn, am measg gu leòr eile. Chan eil teagamh nach iad fear dhe na còmhlain-chiùil as tarraingeach, tàlantach ann an Alba. Cha leig sibh leas ach èisteachd riutha aon turas – is iad a’ cluich beò no air an clàradh – agus tuigidh sibh carson.