Rapunzel am Panto-maim

Diar 7 Dùbh – Dis 9 Dùbh

Tha Thespians Steòrnabhaigh a’ tilleadh leis a’ phanto bhliadhnail aca aig àm na Nollaig, làn seinn, lachanaich is fealla-dhà.