Purvai: Club Oidhche Purvai le Deljeem is Fraser

Dis 19 Lùn

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Thig an Fhèis gu ceann le oidhche mhòr de cheòl eileagtronaig agus dealbhan bho sgioba DJ An Lanntair ‘Deljeem is Fraser’, a’ dèanamh measgachadh air ceòl is cultar Steòrnabhaigh, Nepal agus Bollywood. Oidhche shònraichte de dhannsa is de dhealbhan iongantach.