Fèis nam Filmichean / One Minute Film Festival

Diciadain 18 Am Màrt/Wed 18 Mar

Book Tickets Online

Call: 01851 708 480

Thigibh gu taigh-dhealbh An Lanntair airson oidhche shònraichte de film, le Fèis nam Filmichean/One Minute Film Festival, a’ taisbeanadh nan filmichean a chruthaich sibh fhèin.

Tha sinn air iarraidh air filmeadairean na sgeulachdan aca innse gus a thoirt oirnn smaoineachadh ann an dòigh eadar-dhealaichte no a choimhead air cuspairean bho taobh eile.

Tha seo mar phàirt de Mìos na Gàidhlig, is cinnteach gum bi spòrs, iongnadh, dràma is gàire gu leòr againn.

***

Join us in An Lanntair’s cinema for a night of entertainment like no other as we present our One Minute Film Festival, an evening of film screenings created by you.

We’ve invited filmmakers to create their own films, to tell us their tales, invite us to think a little different, to take us on a journey – all within one minute!

Presented as part of our Mìos na Gàidhlig (Gaelic Month), we look forward to a night of delights, surprises, drama, comedy, and everything in between…

CALL FOR ENTRIES TO FÈIS NAM FILMICHEAN / ONE MINUTE FILM FESTIVAL…

Tha sinn ag iarraidh air filmeadairean na sgeulachdan aca innse gun tèid an taisbeanadh ann an taigh-deilbh An Lanntair aig “Fèis nam Filmichean/One Minute Film Festival” mar phàirt de Mìos na Gàidhlig.

Ma tha sibh airson a bhith an sàs, cuiribh thugainn film a tha 1 mionaid a dh’fhaid air cuspair sam bith- ach cùm glan e!

Faodaidh sibh film beò-dhealbhaidh, grafaigs-gluaisidh no beò a dhèanamh agus faodaidh sibh a chlàradh mar aon phìos fhada no iomadach phìos air an gearradh ri chèile. Feumaidh labhairt a bhith sa Ghàidhlig

Faodaidh sibh suas gu 5 filmichean a chur thugainn. Dèan cinnteach gu bheil tiotal agaibh is teachdaireachdan-cliùtha aig an deireadh agus gun cuir sibh thugainn iad ann am fòrmat didseatach.

Bidhibh dàna, cruthachail, obraich còmhla is dèan cinnteach gum bi spòrs agaibh!

Ma tha sibh feumach air taic no stiùireadh sam bith nach leig sibh fios gu ar Neach-taic airson Luchd-Ealain, Sanndra Ceannadach: sandra.kennedy@lanntair.com

Ceann-latha: Dihaoine 29mh den Ghearran 2020

Thèid na filmichean an taisbeanadh Diciadain 14mh den Mhàirt, mar phàirt de Mìos na Gàidhlig.

***

The call is out to all filmmakers to cry ‘Action’ and create their own film to be screened at An Lanntair cinema in our Fèis nam Film/One Minute Film Festival, part of Mìos na Gàidhlig March 11th to April 11th.

Getting involved couldn’t be easier – get your creative thinking-cap on and make a short film of one-minute duration on any subject, although suitable for family viewing please.

Your film can be animation, motion-graphics, or live action; and you can shoot it in one shot as a long take, or piece or edit together multiple takes. Any narration or dialogue must be in Gaelic.

Filmmakers can submit up to five separate films. Please ensure that you give your film a title and add credits at the end. And if you shoot with film, please convert it to digital format to ensure we can edit films together for screening purposes.

Take some creative risks! Find collaborators! Have fun! Be experimental!

If you could like further information or need technical assistance or any other guidance, please do get in touch with An Lanntair Artist Support Coordinator Sandra Kennedy: sandra.kennedy@lanntair.com

Deadline for entries to our Fèis nam Filmichean/One Minute Film Festival is Friday 28 February.