Fèis Cheilteach Innse Gall 2017: Na h-Òganaich

Dis 22 Iuchar

Choisinn Na h-Òganaich cliù ’son mar a tharraing iad aire gu ceòl Gàidhealach sna 1970s. Ged nach eil iad a-nise a’ dol air tursan ach ainneamh, b’ e an consairt aca ann an 2015, am fear bu luaithe air tiocaidean a reic ann an eachdraidh na Fèise.

Club na Fèise ann às dèidh làimh.