Dimàirt 24 Am Màrt/Tues 24 Mar

Book Tickets Online

Call: 01851 708 480

Image: Laurence Winram, lwinram.com

MAIM
World Premiere
THEATRE GU LEÒR & WHYTE
Ann an com-pàirteachas le / In association with the Tron Theatre

Nuair a thig an t-uisge gu grad, dè chailleas sinn?
’S e gairm-chatha a th’ ann am MAIM, a’ toirt guth do dhorran an ath ghinealaich agus na draghan a th’ aca mun èiginn a tha ron tìr agus ron chànan aca.  ’S e co-obrachadh sònraichte a th’ ann am MAIM eadar Theatre Gu Leòr agus an còmhlan WHYTE, a’ togail air òrain àlainn bhon chlàr mu dheireadh aca, Tairm, le ceòl beò, dannsa, bàrdachd agus bhideo.

When the water comes suddenly, what do we lose?
MAIM, meaning panic in Gàidhlig, is a call to action – giving voice to the frustrations of the next generation who care deeply about the crisis facing their land and language.
This unique collaboration between Theatre Gu Leòr and the band WHYTE was inspired by exquisite tracks from their latest album, Tairm, and will feature live music, dance, spoken word and video.

This show is fully accessible to non-Gaelic speakers and with integrated BSL in every performance.

For further info: https://www.theatreguleor.com/-maim

Tha MAIM a’ tighinn dhan Lanntair mar pàirt de Mìos na Gàidhlig sa Mhàirt 2020. Thèid an clàr-ama air fad fhoillseachadh sa bhliadhn’ ùir.

MAIM performs at An Lanntair as part of our Gaelic Month in March 2020. The full programme will be announced in the New Year.