Iùl: ealain, cùrsa, ionnsachadh, stiùireadh

14 Iuchair – 25 Lùnastal

Image: Hanna Tuulikki, spinning-in-stereo, 2013-14. Photo by Stuart Armitt.

Taghadh de luchd-ealain stèidhichte agus feadhainn a tha air ùr-cheumnachadh, cuid a ghabh pàirt ann an sgeama meantoraidh a bha aig An Lanntair thairis air an dà bhliadhna a chaidh seachad. Tron sgeama bha daoine air an cur còmhla ri eòlaichean a thug comhairle agus taic dhaibh lem pròiseactan.  Le obair inntinneach is diofaraichte ann a thaobh ioma-mheadhan bha an taisbeanadh cuideachd a’ gabhail a-steach obair Hanna Tuulikki, neach-ealain agus neach-tasgaidh a bha air aoigheachd à Fionnlainn.