Gaelic Coversation Classes

Dim 22 Cèitean

Ma tha thu airson leasachadh na sgilean Gàidhlig agad ann an dòigh spòrsail, neo-fhoirmeil thig chun an Lanntair, air Dimàirt 22mh den Cèitean aig 4.30f. Chan eil diofair dè an ìre aig a bheil do sgilean còmhradh, bi fàilte bhlàth oirbh uile. Tha na clasaichean saor an asgaidh.