Cluich Chruthachail Làn Chearcall

Gach Seachdain air Diciadain, tro theirm na sgoile

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Tha an seisean seo airson pàrantan agus clann a bhith a’ cluich agus a bhith cruthachail còmhla. Bidh tòrr dhiofar rudan ri dhèanamh do dh’iomadh aois bho naoidheanan suas gu clann ro-sgoile nas sine.  Bidh a’ chluich chruthachail air a stiùireadh le luchd-obrach ealain an Làn Chearcall Moira NicIlleathain agus Ruth O’dell. 

Sessions will be held in An Lanntair’s education room.  You may wish to bring a change of clothes.   Book a free ticket for both adult and child.