Cèilidh Teaghlaich le Hò-rò

Diciadain 27 An Dùbhlachd

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Bho Ghàidhealtachd is Eileanan na h-Alba, tha Horo gu sgiobalta air a dhol mar am buidheann a bu chòir sùil a chumail a-mach air an son a thaobh a’ chiùil thraidiseanta.  Bhuannaich iad an Newcomers Award aig Celtic Connections, agus tha na h-ullachaidhean fuinn inntinneach aca gam faicinn a’ gabhail pàirt aig tachartasan san Fhraing, a’ Bheilg agus sa Ghearmailt sna beagan mhìosan a chaidh seachad.   Siuthadaibh a-mach leibh leis an teaghlach!