Faclan Òga : Maoilios Caimbeul S1 – 3 (Gàidhlig)

Dim 31 Dàmh + Dic 1 Samh

An Triùir agus Lubag : Maoilios Caimbeul 

Nuair a ghabhas Flòraidh Anna agus a bràithrean smarties, cha robh dad a dh’fhios aca gur e drogaichean a bh’ annta agus gun tachradh rudan iongantach agus uabhasach dhaibh. Dheigheadh iad air turas cunnartach agus làn ghàbhaidhean. Innsidh Maoilios Caimbeul mun leabhar An Triùir agus Lubag agus leughaidh e pìos às an nobhail. Innsidh e beagan cuideachd mu leabhraichean eile a sgrìobh e agus bidh cothrom ann ceistean  a chur air. Bheir sinn sùil air sgrìobhadh boillsgeach (flash fiction) agus bidh cothrom ann dhan chlas beagan sgrìobhaidh a dhèanamh, 10-100 facal.

Contact Moira Macdonald on moira@lanntair.com to book seats for your class.  This event is free and supported by Comhairle nan Eilean Siar and Bòrd na Gàidhlig.