Faclan Òga : Linda Macleod (P1 – 3 Gàidhlig)

Dih 3 Samh

Leugh is Seinn le Linda

Thig còmhla rinn airson seisean-leughaidh Gàidhlig loma-làn sgeulachdan, òrain agus pupaidean airson na tràth ìrean le Linda NicLeòid.  Bidh Linda a’ leughadh ‘Montaidh agus Mìlsean’, sgeulachd èibhinn mu dheidhinn Montaidh an cù dailmèisean agus a charaidean a tha a’ fuireach air Tuathanas na Craobh-shiris. Tha Montaidh agus na beathaichean eile a’ dol gu cuirm-cnuic agus tha Montaidh ag iarraidh biadh caran annasach…ach chan eil e deònach an cuilean ùr aig an tuathanach a thoirt leis!

Dih 3 Samh 10.30m, Leabharlainn Tairbeart

Dih 3 Samh 2f, Steornabhagh

 

Contact Moira Macdonald on moira@lanntair.com to book.

Supported by Comhairle nan Leabhraichean