Elephant Sessions / Seiseanan Ailbhein

Dih 12 Dàmh

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Bidh Fèis Las!/Ignite! a’ comharrachadh Ceòl Albannach le tabhartas beò bhon chòmhlan Elephant Sessions. An dèidh foillseachadh an clàr ‘All We Have is Now’ ann an 2017, a choisinn duaisean, chluich iad aig cuid de na fèisean as ainmeil air feadh na Roinn Eòrpa. Bha uibhir aig na tachartasan tron t-samhradh agus gun robh na h-ùrlaran a’ briseadh leis a’ chuideam. Is e seo a-nis cothrom dha An
Lanntair.