Dark Skies – Prògram ro-sgoil

Dim 19- Diar 21 Gear

Airson trì làithean tro Fèis Speuran Dorch Innse Gall bidh talla An Lanntair air a h-atharrachadh gu bhith na raon-cluiche mhòr do phàistean aois 3-5, luma-làn thachartasan air an ruith le luchd-ealain   eòlach air oideachadh, an sàs ann an gluasad, ceòl, ag innse sgeulachdan agus a’ dèanamh nithean. 

Bidh seiseanan ann airson Sgoiltean Àraich agus Nursaraidhean.  Cuir fios chun sgioba foghlaim againn air 01851 708493 gus àite a ghleidheadh.