Dihaoine 30 & Disathairne 31 Màrt

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Fiadhaich, brais agus air a tiodhlaigeadh air a beul-fodha sna Hearadh, tha a’ bhana-bhàrd Màiri Ruadh air èirigh às an uaigh le dìreach aon oidhche gus ciall shònraichte na cèilidh ath-bheòthachadh. Dealasach agus làn spionnaidh, tha i deimhinne nach bi a guth air a chasg a-rithist.

Tha an dealbh-chluich ùr seo làn ceòl beò, òrain agus sgeulachdan le fo-thiotalan. Bidh e freagarrach do dhuine sam bith, Gàidhlig ann no às, fhad ‘s gu bheil iad deiseil airson cèilidh gun choimeas!

Supported by Bòrd na Gàidhlig, Creative Scotland, Comhairle nan Leabhraichean and the National Theatre of Scotland.