Fèis Cheilteach Innse Gall 2017: Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein

Dih 21 Iuchar

Tha an seinneadair Leòdhasach Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein air clàr ùr Till a chur a-mach, le fèille mhòr ga dèanamh air. Le Dòmhnall Seadha (Capercaillie) ag obair mar riochdaire, cho math ri bhith a’ cluich air a’ chlàr, tha an ceòl a’ coimhead air ais ri òige air Eilean Leòdhais is e ag èisteachd ri òrain athar, Shonnie Beag Mac a’ Mhaoilein.

Club na Fèise ann às dèidh làimh.