Blazin Fiddles

Diardaoin 2 Am Mart

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Faighibh sgioba dhe na fìdhlearan as fheàrr a th’ ann bhon Ghàidhealtachd is na h-Eileanan agus cuiribh maille ri ceòl Gàidhealach air a’ ghiotàr is air a’ phiana, agus ’s e bhios agaibh ach an còmhlan-ciùil cliùiteach Blazin’ Fiddles.

Mar a tha fìor mar na diofar seòrsa uisge-beatha a gheibhear bho dhiofar cheàrnaidhean den Ghàidhealtachd, tha gach cluicheadair ann am Blazin’ Fiddles le blas àraidh na sgìre dha bhuin iad. Le ceòl aon-neach agus cluich còmhla, le seanchas is sgeulachdan gan innse eatorra, tha iad uile a’ tighinn còmhla a dhèanamh oidhche shònraichte dha-rìribh.