BLAS Fèis: Fionnlagh MacLeòid @ 80

Dihaoine 8 Sultain 8.00f

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Dr Finlay @ 80 presented by Agnes Rennie with Annella MacLeod, Seonaidh ‘Beag’ Macmillan, Isobel Ann Martin, Murdo ‘Wasp’ MacDonald, Donald MacKay, Donald ‘Ryno’ Morrison and Iain Gordon MacDonald

Fionnlagh MacLeòid

Rugadh agus thogadh Fionnlagh MacLeòid ann an Nis. Fhuair e a’ chuid a b’ fheàrr de fhoghlam ann an Oilthigh Obar Dheathain agus tha e air a bhith a’ sgrìobhadh bho ‘s cuimhne leis. Tha e gu mòr air a bhith an sàs ann am foghlam, foillseachadh agus craoladh de dhiofar sheòrsa. Tha e fhèin is Norma air a bhith pòsta còrr is leth-cheud bliadhna agus tha dithis nigheanan aca, Ceit Anna agus Rachel.