Blas Festival 2019

Fri 22 Nov

Book Tickets Online

Call: 01851 708 480

Oidhche far an dèanar luaidh air dà shàr-fhear-ciùil à Leòdhas, Dòmhnall MacLeòid (Donaidh Leòdaidh) agus Iain Mac a’ Mhaoilein (Seonaidh Beag).

Tha Donaidh, a bha ceithir fichead ’s a deich na bu thràithe air a’ bhliadhna, ainmeil ann an saoghal ceòl traidiseanta, gu sònraichte mar fhìdhlear is neach-teagaisg. Tha e air a bhith a’ toirt taic do cheòl thraidiseanta anns an eilean fad iomadh bliadhna.

Bha Seonaidh Beag ceithir fichead o chionn ghoirid, ’s tha e fìor ainmeil mar sheinneadair Gàidhlig. B’ e a’ phrìomh sheinneadair a bh’ aig Na Lochies; dh’fhoillsich Seonaidh seachd clàran còmhla ri Na Lochies, a thuilleadh air pàirt a ghabhail ann an iomadh ceilidh is cuirm-ciùil air feadh na dùthcha sìos tro na bliadhnaichean.

Bidh luchd-ciùil air leth a’ tighinn còmhla gus luaidh a dhèanamh air Donaidh agus Seonaidh, nam measg Kathleen NicAonghais, Iain MacAoidh, Ailean MacEanraig, buill de Chòmhlan Phìob Leòdhais agus eile, agus bidh Tom MacÌomhair na fhear an taighe.

A celebration of two of Lewis’ finest, Donald ‘Donnie Leody’ Macleod and John ‘Seonaidh Beag’ Macmillan.Donnie, who celebrated his 90th birthday earlier this year, is a well-known figure in traditional music circles and particularly for his fiddle playing and tuition and has been a keen supporter of the traditional music scene for many years across the island.

Seonaidh Beag, who recently celebrated his 80th birthday, is a well-known traditional Gaelic singer, who was the lead vocalist with the seminal Gaelic folk group ‘The Lochies’. With the Lochies, Seonaidh recorded 7 albums and over the years and has performed at cèilidhs and concerts across the country.

An impressive line-up of musicians join Donnie and Seonaidh for the celebrations, including; Kathleen Macinnes, Iain MacKay, Allan Henderson, members of the Lewis Pipe Band and more, with the popular MC Tom MacIver in charge of the evening.