Scotland’s Winter Festivals: An Gruffalo/Bioran

Wed 28 Nov

Book Tickets Online

Call: 01851 708 480

Two 20 minute classic cartoon tales in Gaelic.  Free for playgroup bookings!

An Gruffalo (The Gruffalo)

Lean turus na luchaig, a’ choill nan cno. Le sionnach, is nathair ‘san Gruffalo.

Follow mouse on her journey through the deep dark wood. Then you can decide which of her friends is good.

Bioran (Stick Man)

Tha “Bioran” a’ leantainn athair teaghlach de bhiorain, ‘s e a’ strì air turas thar mhìltean gus faighinn dhachaigh ann an àm airson na Nollaig.

Tha am Bioran a’ còmhnaidh ann an craoibh sa choille, le Bean Biorain a gràidh agus an triùir bhiorain chloinne. Ach ‘s e saoghal cunnartach a tha aig a’ Bhioran. Tha cù ag iarraidh cluich leis agus tha eala ag iarraidh nead a dhèanamh leis. Tha e fìù’s a’ tuiteam dhan teine! Leanaidh sinn slighe riaslach a Bhiorain ‘s e a’ tilleadh gu craoibh an teaghlaich.

Stick Man follows the father of a family of sticks, who crosses great distances to try and get home in time for Christmas.

Stick Man lives in the family tree with his Stick Lady Love and their stick children three. But it’s dangerous being a Stick Man. A dog wants to play with him, a swan builds her nest with him, and he even ends up on a fire! We follow Stick Man on his troublesome journey back to the family tree.