‘S e Prògram Maighistearachd aig Colaiste Ealan Dhùn Èideann, Oilthigh Dhùn Èideann, a tha ann an ‘Art, Space + Nature’ (ASN), a tha a-nis sa 14mh
bliadhna. Th airis air an ùine sin, tha e air aithne a chosnadh mar phrìomh chùrsa eadar-nàiseanta airson Ealan agus An Àrainneachd.

Tha TEISTEANAS BHO NA CREAGAN na thaisbeanadh de fh reagairtean mun chruth-tìre fi osaigeach agus chultarail nan Eilean Siar, an dèidh
rannsachadh a chaidh a dhèanamh an-uiridh. Tha an obair, a rinneadh le ceithir deug oileanach eadar- nàiseanta, a’ gabhail a-steach raon de mheadhanan, nam measg fi olm, ìomhaigh agus suidheachadh.